Bomlaugets statutter

§ 1. Baggrund
Ved Danmarks tiltræden af Schengenaftalen den 25. marts 2001 blev kontrollen ved grænsen ophævet og grænsebomme m.v. fjernet langs hele landegrænsen – bortset fra tre steder i daværende Bov Kommune.

Som et politisk og nationalt mindesmærke i landskabet fik daværende Bov Museum samme dag overdraget grænsebommen ved Rønsdam af Kommunens Teknik- og Miljøudvalg med forpligtelse til fremtidig at vedligeholde bommen.

§ 2. Formål
Bomlauget understøtter museets forpligtelse til vedligehold af grænsebommen ved Rønsdam i form af arbejdskraft ved et årligt eftersyn og nødvendig opmaling af bommen i de originale røde og hvide farver. Materialerne betales af bommændene.

Andre eksisterende grænsebomme inden for den ”gamle” Bov Kommune påtager lauget sig også vedligeholdelse af – bommen på Kolonisthusvej, bommene på Simondysvej, samt resterne af bommen ved Skomagerhus. Hertil kommer der en vis oprydning m.m. af bommenes omgivelser.

Det årlige eftersyn og de nødvendige arbejder afholdes i slutningen af april eller begyndelsen af maj afhængig af vejrliget og efter laugsformandens nærmere beslutning. Bommændene er pligtige til at yde det nødvendige arbejde uden nærmere opfordring.

Eftersynet og arbejderne efterfølges af en sommersamling den 05.05. kl. 05:05 (17:05) på laugets stiftelsesdag på et af laugsformandens passende sted.

§ 3. Laugets sammensætning
Lauget består af højst 15 bommænd. Lauget er selvsupplerende og nye bommænd optages efter anbefaling af to bommænd og derefter godkendelse på den årlige laugssamling.

Laugets bommænd skal have tilknytning til den ”gamle” Bov Kommune. Ved laugets samlinger er bommændene forpligtiget, at bære laugsemblemet og laugsjakken.

§ 4. Laugssamlingen
Den årlige laugssamling finder sted den 11. 11. kl. 11:11 på et af laugsforman-den nærmere udpeget spisested, hvor laugsformanden vælges for 2 år ad gangen blandt bommændene.

Udover optagelse af nye bommænd og fordeling af laugets opgaver aflægger laugsformanden en kort beretning, og kassemesteren redegør for laugskassens beholdning og forbrugte midler i årets løb.

Endelig fastsættes det årlige beløb, som bommændene har at betale til laugskassen. Som udgangspunkt ved laugets stiftelse udgør beløbet 50: kr./år.

Forslag, der ønskes behandlet, fremsendes til laugsformanden mindst 48 timer før laugssamlingen.

§ 5. Bommændenes opgaver

Laugsformanden:
ansvar for at lauget fungerer på alle ledder og kanter og fordeler blandt laugets bommænd følgende

Nøglebevarer:
ansvar for bomnøgler samt fungerer som næstformand

Smedemester:
ansvar for jern, metal og grundfarver samt ansvar for at oplysningstavlerne opstilles

Første hvide mester:
ansvar for maling af bommenes hvide farver

Første røde mester:
ansvar for maling af bommenes røde farver samt ansvar for at oplysningstavlerne vedligeholdes og at statutterne overholdes

Anden hvide mester:
ansvar for bommenes omgivelser samt assistance ved maling af bommenes hvide farver

Anden røde mester:
ansvar for bommenes omgivelser samt assistance ved maling af bommenes røde farver

Første mesterafsnører:
ansvar for farvernes adskillelse

Anden mesterafsnører;
ansvar for bommenes omgivelser samt assistance ved farvernes adskillelse

Kassemester:
ansvar for laugskassen

Mesterskriver:
ansvar for laugets papirer og arkivsager

Mestermusiker:
ansvar for musik til laugets samlinger

Mestersanger:
ansvar for sang og sangbog

Pressemester:
ansvar for at bommændene og pressen underrettes om laugets handlinger

Forplejningsmester:
ansvar for at der altid er Fuglsang øl og Bommerlunder snaps tilstede ved små og store samlinger)

§ 6. Laugets Våben
Bomlaugets våben blasoneres således:

Våbnet består dels af et sølvfarvet hovedskjold, dels af et mindre, vandret delt skjold.

Hovedskjoldet er øverst forsynet med en sølvfarvet hjelm med blåt og hvidt hjelmklæde. Det symboliserer et kongerige.

På det mindre, vandrette delte skjold er øverste felt gult med blåt slynget bånd, der symboliserer Krusåens betydning som grænsevandløb i det gule morænesand. Nederste felt er blåt med gult slynget bånd, der symboliserer Flensborg Fjord og Hærvejens sandede spor i grænseområdet i form af den Krumme vej ved Rønsdam. Felterne er delt af en rød og en hvid bjælke, der symboliserer en grænsbom.

Det hele anbragt i purpurfarvet hermelinkåbe med laugets motto forneden. ”Laboremus pro claustrum terminus custodia” (lad os arbejde for grænsbommenes bevarelse) i gylden skrift på blå bund.

§ 7. Ændringer i laugets statutter
Ændringer i laugets statutter vedtages ved almindelig stemmeflertal blandt mindst halvdelen af bommændene ved en laugssamling. Står stemmerne lige er laugsformandens stemme udslagsgivende.

§ 8. Laugets opløsning
Bommændene vedtager ved almindelig stemmeflertal blandt mindst halvdelen af bommændene ved en laugssamling, at lauget er at opløse. Står stemmerne lige er laugsformandens stemme udslagsgivende.

Eventuelle midler i laugskassen overdrages til Museum Sønderjylland Oldemorstoft til grænsebommenes vedligehold.